Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden van Schoonmaakbedrijf M. Bisschops en Zonen. Gevestigd en kantoorhoudende Westvlietweg 68-H, 2495 AA te Den Haag. ALGEMEEN 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van M. Bisschops en Zonen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met M. Bisschops en Zonen overeengekomen te worden. 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met M. Bisschops en Zonen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Wanneer onder de wederpartij blijkens de overeenkomst meerdere (rechts)personen worden verstaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen wij uit hoofde van die overeenkomst te vorderen hebben of zullen krijgen. Kwijtschelding van eventuele schulden aan een of meer van deze schuldenaren, bevrijdt de overige(n) niet. 3. Onder “werkzaamheden” worden in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord. 4. Onder “producten van de geest” worden in deze voorwaarden in elk geval verstaan: werkwijzen, ontwerpen en adviezen. 5. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. 6. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige. AANBIEDINGEN 2 1. Alle door M. Bisschops en Zonen gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van M. Bisschops en Zonen en moeten op eerste verzoek franco aan M. Bisschops en Zonen worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van M. Bisschops en Zonen niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden. 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht M. Bisschops en Zonen niet tot acceptatie van een opdracht. Niet-acceptatie wordt door M. Bisschops en Zonen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. 4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van de diensten van M. Bisschops en Zonen, is M. Bisschops en Zonen gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen. OVEREENKOMST 1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, zodra M. Bisschops en Zonen met de uitvoering een aanvang heeft gemaakt, dan wel nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpart daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 2. Wanneer M. Bisschops en Zonen tevoren aan de wederpartij een aanbieding heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij. 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum. 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 5. Elke overeenkomst wordt door M. Bisschops en Zonen aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van M. Bisschops en Zonen voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. DUUROVEREENKOMSTEN 1. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden steeds voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, tenzij schriftelijk een andere duur overeengekomen is. 2. De opzegging van zulke overeenkomsten kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 3 3. Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling verkrijgt, dan wel op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard. ANNULERING Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van M. Bisschops en Zonen op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. UITVOERING 1. De overeenkomst zal door M. Bisschops en Zonen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er ten aanzien van de door M. Bisschops en Zonen. te verrichten werkzaamheden sprake van een inspanningsverbintenis. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft M. Bisschops en Zonen. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan M. Bisschops en Zonen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M. Bisschops en Zonen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan M. Bisschops en Zonen zijn verstrekt, behoudt M. Bisschops en Zonen het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. 4. M. Bisschops en Zonen. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat M. Bisschops en Zonen is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor M. Bisschops en Zonen kenbaar behoorde te zijn. 5. M. Bisschops en Zonen of door M. Bisschops en Zonen ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor kosten welke voortvloeien uit de bediening of onjuiste bediening van de in het pand van de wederpartij aangebrachte alarminstallatie noch voor de kosten voor de alarmdienst, meldkamer, politie, brandweer, ambulance, sleutelhouder, etc. 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan M. Bisschops en Zonen de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 4 7. Indien door M. Bisschops en Zonen of door M. Bisschops en Zonen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of op een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij, welke niet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de wederpartij te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in de administratie van M. Bisschops en Zonen het vermoeden daartoe kan worden ontleend. CONTRACTSOVERNAME 1. Indien M. Bisschops en Zonen ten behoeve van de wederpartij een project overneemt van een derde waarbij werknemers van de derde op het betreffende project betrokken zijn, dient de wederpartij M. Bisschops en Zonen te informeren over de hoogte van de loonkosten, de werkduur, de arbeidsvoorwaarden en de persoonsgegevens van de betreffende werknemers. De wederpartij dient daartoe schriftelijke bewijsstukken aan M. Bisschops en Zonen te overhandigen. 2. Indien de arbeidsvoorwaarden c.q. loonkosten van deze werknemers naar boven afwijken van de gebruikelijke tarieven en voorwaarden van M. Bisschops en Zonen c.q. van de CAO voor het Schoonmaak- respectievelijk Glazenwasserbedrijf, dient de wederpartij het verschil aan M. Bisschops en Zonen te vergoeden. M. Bisschops en Zonen is gerechtigd dit verschil apart bij de wederpartij in rekening brengen. 3. De wederpartij kan M. Bisschops en Zonen niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt noch staat M. Bisschops en Zonen in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden die door de overgenomen werknemers zijn verricht en waaraan M. Bisschops en Zonen door de overname is gebonden. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. M. Bisschops en Zonen zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal M. Bisschops en Zonen. de wederpartij hierover bijtijds inlichten. 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal wederpartij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5 GEHEIMHOUDING M. Bisschops en Zonen verbindt zich alle door de wederpartij ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie zonder haar toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht is betrokken. HONORARIUM/ARBEIDSLOON 1. De wederpartij is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan M. Bisschops en Zonen te betalen, bij gebreke waarvan M. Bisschops en Zonen gerechtigd is de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan. 2. Het honorarium/arbeidsloon van M. Bisschops en Zonen wordt berekend op basis van de door M. Bisschops en Zonen ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis. 3. Het honorarium/arbeidsloon kan worden vermeerderd met declaraties en verschotten van ingeschakelde derden, en wordt per maand, per kwartaal, per jaar of bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht. PRIJZEN 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van M. Bisschops en Zonen. in euro’s exclusief B.T.W., andere belastingen, heffingen en rechten. 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is M. Bisschops en Zonen gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. OVERMACHT 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 2. Indien naar het oordeel van M. Bisschops en Zonen de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft M. Bisschops en Zonen het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 3. Is naar het oordeel van M. Bisschops en Zonen de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 4. M. Bisschops en Zonen is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de 6 overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. INTELLECTUELE EIGENDOM 1. Indien M. Bisschops en Zonen bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht producten van de geest gebruikt of heeft gebruikt, komen de intellectuele eigendomsrechten die hierop krachtens de Wet rusten M. Bisschops en Zonen onverminderd toe. Het is de wederpartij niet toegestaan deze producten te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel zonder toestemming van M. Bisschops en Zonen aan derden ter hand te stellen. 2. De wederpartij garandeert M. Bisschops en Zonen te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, M. Bisschops en Zonen niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij M. Bisschops en Zonen volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens M. Bisschops en Zonen geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie. AANSPRAKELIJKHEID 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van de verplichtingen van M. Bisschops en Zonen uit de opdracht, is de aansprakelijkheid van M. Bisschops en Zonen beperkt tot het bedrag waarvoor M. Bisschops en Zonen zich ter zake heeft verzekerd. 2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoorlijke) uitvoering van de werkzaamheden, is M. Bisschops en Zonen niet aansprakelijk, voor zover die aansprakelijkheid niet dwingend in de Wet geregeld is. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van M. Bisschops en Zonen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen. 3. De wederpartij vrijwaart M. Bisschops en Zonen tegen alle aanspraken welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen. RECLAMES 1. Een eventuele reclame wordt door M. Bisschops en Zonen slechts in behandeling genomen indien deze M. Bisschops en Zonen schriftelijk bereikt binnen 14 dagen na voltooiing en/of oplevering van de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming. 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum. 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door M. Bisschops en Zonen niet in behandeling genomen. 4. Indien de reclame door M. Bisschops en Zonen gegrond wordt bevonden, is M. Bisschops en Zonen uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 7 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. OPSCHORTINGSRECHT M. Bisschops en Zonen is bevoegd de verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan. EIGENDOMMEN VAN WEDERPARTIJ EN DERDEN Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of namens de wederpartij aan M. Bisschops en Zonen zijn toevertrouwd, zal zij goede zorg aanwenden. Alle zaken van de wederpartij verblijven voor haar risico bij M. Bisschops en Zonen, waartoe de wederpartij desgewenst zelf een verzekering kan afsluiten. RETENTIERECHT M. Bisschops en Zonen is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij onder enigerlei titel van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden tot het moment dat de wederpartij al hetgeen zij haar verschuldigd is heeft voldaan, dan wel voldoende zekerheid daartoe heeft gesteld. Indien M. Bisschops en Zonen zich genoodzaakt ziet haar retentierecht uit te oefenen, is zij tevens gerechtigd de wederpartij alle daaraan verbonden kosten in rekening te brengen, inclusief opslagkosten. BETALING 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door M. Bisschops en Zonen aangewezen bank- of girorekening binnen 21 dagen na factuurdatum. De op de bank-/giroafschriften van M. Bisschops en Zonen aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door M. Bisschops en Zonen gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van de facturen die zij van M. Bisschops en Zonen ontvangt, een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan M. Bisschops en Zonen. te voldoen. 4. Ingeval de wederpartij: A. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voorlopig) surséance van betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd. B. Komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. C. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt. 8 D. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. E. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf. Heeft M. Bisschops en Zonen door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door haar verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. RENTE EN KOSTEN 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag. TOEPASSELIJK RECHT Op alle overeenkomsten tussen M. Bisschops en Zonen en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. GESCHILLEN 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 2. M. Bisschops en Zonen is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval zij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken. 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen, 9 zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. Den Haag 2 oktober 2003 M. Bisschops K. Bisschops Directeur Directeur